OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
CESTOVNÍ KANCELÁŘE CK SBV S.R.O.

1. Smluvní vztah
2. Předsmluvní podmínky
3. Cena zájezdu
4. Platební podmínky
5. Změny sjednaných služeb, odstoupení od Smlouvy, zrušení zájezdu
6. Odstoupení od Smlouvy ze strany zákazníka – odstupné (stornopoplatky)
7. Změna rezervace
8. Cestovní doklady, celní, devizové a ostatní předpisy
9. Ostatní povinnosti zákazníka
10. Pojištění
11. Reklamační řád
12. Další ujednání, důležitá upozornění pro zákazníky
13. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů
14. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní vztah

- Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK SBV s. r. o., IČ: 25039938, se sídlem
Lindnerova 998/6,180 00 Praha 8-Libeň, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 218430 (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho
pravomocným zástupcem) podepsané písemné Smlouvy o zájezdu (která slouží také
jako Potvrzení o zájezdu ve smyslu § 2525 OZ) /závazné přihlášky (dále jen Smlouva nebo
Smlouva o zájezdu) potvrzené CK. Předáním vyplněné a podepsané Smlouvy zákazník
stvrzuje, že tyto Všeobecné obchodní podmínky uznává a souhlasí s nimi. Smlouva se
podpisem zákazníka stává pro něj závaznou. K uzavření Smlouvy o zájezdu dojde v
okamžiku podpisu a razítka.

- Smlouvy ze strany cestovní kanceláře (pořadatele) Potvrzením Smlouvy se CK
zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
- Katalogy a nabídkové listy zájezdů jsou vydávány ve velkém předstihu. CK si proto
vyhrazuje právo oznámit před uzavřením Smlouvy změny údajů uvedených v katalogu
zájezdů. V případě, kdy se údaje ve Smlouvě o zájezdu a katalogu odlišují, jsou závazné
údaje uvedené ve Smlouvě. Zákazník svým podpisem pod Smlouvou stvrzuje, že převzal
katalog (nabídkový list) CK, který obsahuje bližší údaje o zájezdu (nebo získal potřebné
informace na www.sbv.cz stránkách nebo v dodatečné nabídce zájezdu) a doklad o
pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. (tento
doklad je integrován do Smlouvy) a seznámil se se způsobem, jakým má uplatnit své
nároky plynoucí z porušení právní povinnosti CK.

- Zákazník byl před uzavřením smlouvy informován o pasových a vízových požadavcích,
lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech pro cesty a pobyt
v cílové zemi. Zákazník sleduje uvedené na www.mzv.cz. Na těchto stránkách jsou
umístěny další důležité a aktualizované informace o cílových destinacích.
- Smlouvu lze měnit pouze písemně.

- Údaje, informace, termíny a ceny uvedené v katalozích CK SBV s.r.o., na webových
stránkách a dalších propagačních materiálech CK byly zpracovány na základě informací
dostupných a platných v době jejich zpracování či směnného kurzu CZK k EUR ,aktuální
ceně motorové nafty použitých pro kalkulaci služeb. CK si vyhrazuje právo na chyby
publikovaných informací, termínů a cen. Závazné jsou pro CK i zákazníky pouze
podmínky a ceny sjednané ve Smlouvě a potvrzené pracovníkem CK.

- V průběhu času může CK získávat nové informace nebo zaznamenávat různé změny
ze strany dopravců, ubytovatelů a obchodních partnerů. Tyto změny jsou postupně
zanášeny do informací poskytovaných na webových stránkách www.sbv.cz. Při rozporu
informací poskytnutých v katalogu a poskytnutých na webových stránkách CK mají
přednost informace poskytované na webových stránkách CK. Závazné jsou však pouze
informace uvedené ve Smlouvě o zájezdu potvrzené pracovníkem centrály CK.

2. Předsmluvní informace
- Zákazníkem, který si objednává zájezd (v souladu se zákonem 159/1999 Sb. a 89/2012
Sb.) obdrží před uzavřením smlouvy „Informační formulář o právech zákazníka – zájezd“
na prodejně nebo v příloze e-mailu (spolu s návrhem Smlouvy, v případě zaslání e-mailu
si zákazník nejdříve přečte Informační formulář o právech zákazníka – zájezd). V tomto
dokumentu jsou shrnuty základní práva zákazníka podle zákona 159/1999 Sb. a zákona
89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Celé znění zákonů jsou k dispozici na http://
www.mmr.cz.

- Další předsmluvní informace, tedy hlavní náležitosti služeb cestovního ruchu, které
nejsou specifikovány přímo ve Smlouvě o zájezdu jsou k dispozici na www.sbv.cz
stránkách. Jedná se zejména o trase cesty, dopravních prostředcích, místech, datech a
časech odjezdů a příjezdů, zastávek, velikosti skupin, jazyku, v němž budou poskytovány
služby cestovního ruchu, vhodnosti pobytu a cesty pro osoby s omezenou schopností
pobytu…

3. Cena zájezdu
- cenou zájezdu se rozumí cena, kterou potvrdí CK ve Smlouvě o zájezdu. Ceny jsou
cenami smluvními mezi CK na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen
je uveden u nabídky jednotlivých služeb. Ceny obsahují DPH (pokud je u jednotlivých
služeb DPH účtováno).
- CK má právo v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
- § 2530 NOZ na zvýšení ceny zájezdu z důvodů

a) zvýšení ceny za dopravu vyplývající ze zvýšení cen, pohonných hmot nebo jiných
zdrojů energie

b) daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb
poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí
zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou nebo

c) směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu
Oznámení o zvýšení je zákazníkovi odesláno nejpozději dvacátý den před zahájením
zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy
odstoupit. Zákazník má při snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu. CK
má právo požadovat po zákazníkovi administrativní poplatek ve výši 500 Kč za osobu za
vyčíslení slevy z ceny zájezdu.

- Písemné oznámení (e-mailem nebo poštou) o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi
nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu. Pokud CK navrhne zvýšení ceny zájezdu o

více než 8 % může zákazník návrh přijmout nebo odstoupit od smlouvy, aniž by musel
hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení je stanovena na
5 dnů. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy ve lhůtě 5-ti dnů (písemně), platí, že se
změnou ceny zájezdu souhlasí. Odstoupí-li zákazník ve lhůtě, obdrží finanční prostředky
zpět do 30-ti dnů od odstoupení od Smlouvy.
- CK je oprávněna kdykoli změnit cenu zájezdů (a dalších služeb) u nových Smluv
o zájezdu (nikoli tedy jednostranně u již prodaných zájezdů). Novou cenou se rozumí
cena, kterou potvrdí CK ve Smlouvě. V tomto smyslu upravené ceny zájezdů a dalších
služeb jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen (vyhlašuje se oznámením na webových
stránkách CK a oznámením do obchodní sítě prodejců CK) a má se za to, že podpisem
Smlouvy se zákazník dohodl s CK na této upravené ceně. CK může přistoupit ke změně
ceny v případě , že dojde k výrazné změně cen dodávaných služeb, které jsou kalkulovány
v celkové (souhrnné) ceně zájezdu (služeb). Ceny uváděné v tištěných katalozích CK jsou
vydávány s velkým předstihem a CK si vyhrazuje právo tiskových chyb i právo úpravy cen
v případě, že dojde ke změně cen dodavatelů CK. Zvýšení ceny může být provedeno také
formou povinného příplatku (v nominální hodnotě nebo procentem ceny zájezdu).
- případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu Smlouvy zákazníkem, nezakládají
právo zákazníka na slevu

- je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne
zákazníkovi změnu Smlouvy.

- pro služby a ceny určené věkem je rozhodující věk zákazníka v den čerpání poslední
služby zájezdu (ukončení zájezdu), pokud do tohoto data dovrší zákazník určený věk,
zahrnuje se již od počátku do vyšší kategorie.

- Všechny slevy a výhody musí být uplatněny při podpisu Smlouvy o zájezdu a musí být
na této Smlouvě písemně uvedeny. Žádnou slevu, výhodu nebo přání zákazníka nelze
uplatňovat dodatečně po podpisu Smlouvy o zájezdu. Všechny speciální požadavky a
přání klientů (např. výhledy z pokojů, umístění jednotlivých pokojů v hotelu, usazení v
autobuse – místenky) jsou zpoplatněny a mohou být uvedeny ve Smlouvě o zájezdu
pouze formou příplatků , žádné jiné poznámky a přání klientů, které nejsou nabízeny
formou příplatku nelze ve Smlouvě uvádět

4. Platební podmínky
- CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník zaplatí
dle typu zájezdu zálohu(pokud není uvedeno jinak) 2000 Kč/osoba a to při uzavření
Smlouvy. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením
zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny zájezdu.

- Doplatek celkové ceny zájezdu, která s ním byla sjednána ve Smlouvě, musí zákazník
uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých ve Smlouvě. Při
placení bankovním převodem nebo složenkou se termínem zaplacení rozumí termín,
kdy CK obdrží potvrzení o zaplacení. Při placení fakturou nebo převodem z účtu se
termínem zaplacení rozumí termín, kdy je na běžný účet CK připsána požadovaná částka.

- V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna
jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky)
hradí zákazník. Bez zaplacení celé ceny zájezdu v termínu, uvedeném ve Smlouvě, nemá
zákazník nárok účastnit se zájezdu a čerpat služby.

- Cestovní doklady, vouchery, jsou zákazníkovi předány až po plném zaplacení ceny
zájezdu (odbavení je zasíláno zákazníkovi 7 dnů před odjezdem) na e-mailovou / popř.
pošt. adresu zákazníka nebo obchodního zástupce (prodejce)

5. Změny sjednaných služeb, odstoupení od Smlouvy, zrušení zájezdu

Před zahájením zájezdu:
- Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných
podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny)
nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného
odkladu. Uskutečnění zájezdu je podmíněno dosažením určitého počtu zákazníků (v
souladu s §2528 OZ). Pořadatel je oprávněn zrušit zájezd pro nesplnění podmínky počtu
zákazníků nejpozději: 20 dnů před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než
6 dnů, 7 dnů před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 2-6 dnů a 48 hodin před
zahájením zájezdu v případě cest trvajícím méně než 2 dny nebo CK v plnění závazku
brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámí CK zákazníkovi bez
zbytečného odkladu před zahájením zájezdu (§2536 OZ).

- Zákazník má právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy,
příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv
stornopoplatků v následujících případech: při jednostranném zrušení zájezdu ze strany
CK, při změně termínu konání zájezdu o více než 48 hodin, při závažné změně programu,
změně ceny zájezdu vyšší než 8 % v souladu s bodem 3, při závažné změně ubytování
u pobytových zájezdů

– za závažnou změnu se nepovažuje, je-li nové ubytování v objektu stejné nebo vyšší
kategorie ve stejné oblasti, při závažné změně způsobu přepravy – za závažnou změnu
se nepovažuje změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, technických,
bezpečnostních a podobných důvodů. Za závažnou změnu se také nepovažuje změna
odjezdového či příjezdového místa oproti původně stanovenému.

- Pokud zákazník neodstoupí od Smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení
o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.

V průběhu zájezdu:

- CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb
v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program
a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna:

- Zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné
nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu

- Vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu služeb neposkytnutých vinou CK, za které nebylo
poskytnuto náhradní plnění

- Poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu
a nebyly vinou CK poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě

- V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např.
ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK
vyloučeny

- CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu
vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá
bezpečnostní situace, stávky, dopravní či technické problémy, neštěstí a další okolnosti,

které CK nemohla ovlivnit ani předvídat a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí
z takové změny programu a ceny zájezdu.
- Přeruší-li CK zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě
cestujícího zpět.

6. Odstoupení od Smlouvy ze strany zákazníka – odstupné (stornopoplatky)
- Zákazník má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené Smlouvy s CK
(stornovat zájezd). Toto odstoupení musí učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast
stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno zájezdu) doručeno CK.

- Zákazník má právo na odstoupení zájezdu bez úhrady odstupného pokud: CK
zvýší cenu zájezdu o více než 8 %, podstatně změní některou z hlavních náležitostí
zájezdu, místě určení cesty nebo pobytu nebo v jeho bezprostředním okolí nastanou
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti mající zásadní vliv na poskytování služeb
zahrnutých v zájezdu (nebo na přepravu).

- Ve všech dalších případech zákazníkova odstoupení od uzavřené Smlouvy s CK
(mimo výše jmenované případy, kdy je možné odstoupení bez odstupného) má CK právo
účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po
odečtení odstupného z celkové ceny zájezdu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené
částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha,
je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků). Výše
odstupného je uvedena za osobu! Minimální výše jakéhokoli odstupného je 1.000 Kč za
osobu (u zájezdů, jejichž cena za os. nepřesáhne 1.000 Kč se minimální výší odstupného
rozumí cena zájezdu).

Výše odstupného u zájezdů do evropských destinací:
Výše odstupného závisí na době, kdy CK obdržela požadavek zákazníka na storno
(zrušení) zájezdu, a to:
Zrušení zájezdu: více než 50 dní před odjezdem 500 Kč/cestovní smlouva
49-35 dní před odjezdem 15% ceny zájezdu
34- 24 dní před odjezdem 50 % ceny zájezdu
23-16 dní před odjezdem 75 % ceny zájezdu
15- 8 dnů před odjezdem 90 % ceny zájezdu
méně než 7 dnů před odjezdem 100 % ceny zájezdu
Pokud má zákazník sjednáno komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna
zájezdu, má se za to, že tato služba (pojištění) je čerpána od podpisu Smlouvy jako
celek. V případě storna zájezdu se cena pojištění zákazníkovi nevrací ani nespadá do
výpočtu odstupného - služba je čerpána a dodavateli uhrazena v plné výši. Při určení
počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den,
kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu
(odjezdu či nástupu na zájezd). Zákazník bere na vědomí, že v případě, kdy je stornována
jedna osoba nebo více osob sdílejících jednu ubytovací jednotku tak, že v ubytovací
jednotce zbude pouze jedna plně platící osoba (pokoj/studio) nebo jen 2 plně platící
osoby (apartmán, rodinný pokoj apod.) bude účtován příplatek za neobsazené lůžko
(jednolůžkový pokoj). Pokud s tímto příplatkem nebude zákazník souhlasit, má možnost
stornovat celou Smlouvu o zájezdu. Stornopoplatky však budou aplikovány na všechny
osoby.

7. Změna rezervace
Změna jména zákazníka
se stává součástí Smlouvy nebo bude Smlouva přepracována a změny zaneseny přímo
do takto přepracované Smlouvy).

- Zákazník může kdykoliv písemně oznámit CK, že se zájezdu zúčastní náhradní osoba
v oznámení uvedená (oznámení se tímto stává součástí Smlouvy nebo bude Smlouva
přepracována a změny zaneseny přímo do takto přepracované Smlouvy)

8. Cestovní doklady, celní, devizové a ostatní předpisy, pokyny k odjezdu

- Zákazníci, kteří se přihlásí k zájezdům, odpovídají za platnost svých cestovních
dokladů, potřebných povolení a víz do cílové destinace i do států, kterými se projíždí
včetně klientů vlastní dopravou (zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz apod.). V
případě, že zákazník nebude mít zajištěna všechna potřebná povolení, cestovní doklady,
víza apod., a z tohoto důvodu se nebude moci zájezdu účastnit, postupuje CK stejně jako
by zákazník zájezd stornoval v den odjezdu, tedy dle bodu 5. V případě, že zákazníkovi
nebude umožněn vstup do země (cílové i v průběhu cesty projížděnými zeměmi)
místními orgány, CK nenese žádné závazky vůči zákazníkovi a zákazník se musí dopravit
zpět do ČR na své vlastní náklady, zákazníkovi je taktéž účtován stornopoplatek jako by
zájezd stornoval v den odjezdu, tedy dle bodu 5.

- zákazník je povinnen se seznámit s veškerými informacemi týkající se poskytovaných
služeb, buď na www.sbv.cz, telefonicky nebo v prodejně, kde zájezd kupuje. Zákazník
odpovídá za veškerá potřebná povolení ke vstupu a všechny potřebné cestovní doklady
(za svou osobu i všech spolucestujících osob) potřebné ke vstupu do cílové destinace i
tranzitu přes všechny projížděné země.

- Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy České
republiky a navštívené země. Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil
průběh a program zájezdu, nebo pokud závažným způsobem poruší celní, devizové a
ostatní předpisy České republiky nebo navštívené země, může být vyloučen z účasti na
zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.

- zákazníci, kteří cestují s cestovním dokladem jiným, než vydaným ČR musí uvést tuto
skutečnost při sepsání Smlouvy o zájezdu

- CK zasílá klientům 7 dnů před odjezdem pokyny na cestu (případně voucher,
pojišťovací karty a rozsah pojištění…) elektronickou poštou na e-mailovou adresu
uvedenou ve Smlouvě. Pokud není na Smlouvě o zájezdu e-mailová adresa uvedena,
jsou pokyny zasílány e-mailem na adresu prodejce (cestovní agentury/kanceláře, se
kterou klient Smlouvu sepsal), kde si klient odbavení na cestu vyzvedne Zaslání pokynů
na cestu poštou je možné jako doplňková služba, která musí být uvedena jako příplatek
na Smlouvě o zájezdu (poplatek 60,- Kč za Smlouvu o zájezdu). Vouchery a pojišťovací
karty včetně rozsahu pojištění jsou vytvořeny a zasílány tak,aby byly akceptovatelné při
pouhém vytištění (není tedy třeba originálů uvedených dokladů). Pokud by zákazníkovi
z jakéhokoli důvodu nebyly pokyny doručeny (např. z důvodu chybných kontaktních
údajů ve Smlouvě o zájezdu, problémech na serverech, které nemůže CK ovlivnit apod.),
je zákazník povinen si pokyny vyžádat. Zákazník uvádí na Smlouvu o zájezdu aktuální
kontakty, u kterých je povinen měsíc před odjezdem zkontrolovat jejich aktuálnost a
případné nesrovnalosti hlásit písemně CK.

9. Ostatní povinnosti zákazníka
K základním povinnostem zákazníka patří:

- Poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí
služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení
potřebných dokladů.

- Osoby od 15-ti do 18-ti let se mohou zájezdu zúčastnit pouze se souhlasem
zákonného zástupce staršího 18-ti let nebo v jeho doprovodu. Děti do 15-ti let se mohou
zájezdu zůčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

- Zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

- Při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do
příslušných zemí (cestovní doklad, víza, atp.), cizí státní příslušníci jsou povinni se
informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. kterými budou
projíždět, a potřebná víza si obstarat sami. CK nenese odpovědnost za případné
problémy vzniklé s neudělením víza, neplatnými cestovními doklady apod. nebo vadnými
úkony zákazníka. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení,
nese zákazník. Trasa cesty autokarových zájezdů je k dispozici na www.sbv.cz Pokud
existují alternativní trasy cesty, je zákazník povinnen disponovat potřebnými doklady,
povoleními a vízy na všechny možné trasy cesty. Zákazník si může vyžádat písemné
potvrzení trasy cesty od CK.

- Řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a
dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě
a objektu, v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu
či průběhu zájezdu je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí
nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb.

- Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní
účastníky zájezdu, uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v
ubytovacím nebo jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle Smlouvy.
Vyloučení zákazníka ze zájezdu:

- průvodce, delegát, popř. jiný zástupce CK má právo zákazníka vyloučit ze zájezdu
bez jakéhokoli nároku na vrácení zaplacené ceny zájezdu či jeho části. Toto právo na
vyloučení ze zájezdu vzniká při nevhodném jednání a chování zákazníka, jeho hrubém,
nesmyslném, vulgárním či agresivním chování či jednání vůči delegátovi – průvodci, či
obtěžuje-li tento zákazník své okolí, personál v hotelu apod., zejména však další účastníky
zájezdu. Zákazník může být také vyloučen ze zájezdu pokud záměrně narušuje a odmítá
respektovat ubytovací řád jednotlivých ubytovacích zařízení, pokud narušuje průběh
zájezdu či zásadně poruší zákony dané země. Zákazník bere na vědomí, že CK použije
veškeré dostupné legální postupy v dané zemi proti nevhodnému chování zákazníka.
Zákazník bere také na vědomí, že veškeré náklady spojené s výše uvedeným jednáním
jsou plně k tíži zákazníka.

10. Pojištění

- V ceně kombinací služeb (zájezdů), které nejsou objednávány zákazníkem na základě
rámcové smlouvy o pořádání pracovních cest souvisejících s její obchodní činností,
podnikáním nebo povoláním (služební cesty) je zahrnuto povinné smluvní pojištění CK
ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Smlouva obsahuje osvědčení o sjednání povinného
pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb. a
je současně dokladem o pojištění podle § 6 ods. 3 zák. č. 159/99 Sb. Toto osvědčení
nahrazuje doklad pro pojištěné osoby. Zároveň jsou přímo ve Smlouvě uvedeny pokyny
pro cestující - způsob oznámení pojistné události. Každý klient musí být na cestu do
zahraničí zdravotně pojištěn. CK nabízí komplexní zdravotní pojištění, včetně pojištění
případného storna zájezdu, které lze sjednat při uzavření Smlouvy. Rozsah standardní
nabídky pojištění je uveden v katalogu zájezdů. Aktuální Všeobecné pojistné podmínky
jsou ke stažení na adrese: www.sbv.cz.

11. Reklamační řád

- Reklamační řád (samostatně nebo jako součást těchto všeobecných smluvních
podmínek CK je nedílnou součástí potvrzení o zájezdu/Smlouvy o zájezdu (dále jen „SZ“),
upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti cestovní
kanceláře za vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen
„reklamace“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a
zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu,
v platném znění (dále jen “zákon o podnikání v cestovním ruchu”) a zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen “zák. o ochraně spotřebitele).
Cestovní kancelář (dále jen „CK“) odpovídá zákazníkovi ve smyslu § 2537 a násl. NOZ
za vady zájezdu. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen vytknout pořadateli vadu bez
zbytečného odkladu v souladu s § 2537-2540 NOZ. Vytkne li zákazník bez zbytečného
odkladu vadu a CK uzná nároky zákazníka má zákazník právo na slevu z ceny ve výši
přiměřené rozsahu a trvání vady. Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka,
spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování
nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému
cestovní kanceláří, jakož i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace,
aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci. Cestovní kancelář
doporučuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl. Při výskytu závad v plnění se
zákazníkovi doporučuje společně působit v tom směru, aby se event. škodám zabránilo
nebo aby byly co nejmenší. Zákazník by měl zejména veškeré svoje výhrady sdělit v místě
vzniku průvodci – delegátovi CK, případně vedoucímu provozovny poskytující své služby
nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna náprava na
místě samém (odstranění vady, nalezení okamžitého řešení). Reklamaci může zákazník
uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce cestovní
kanceláře během trvání zájezdu, či v cestovní kanceláři. Reklamaci může zákazník
uplatnit také na jakémkoli prodejním místě obchodní sítě CK, kde klient reklamované
služby sjednal (zakoupil) – tedy ve své cestovní agentuře či pobočce CK. Přijmout
reklamaci je oprávněn každý pracovník CK , každý pracovník pobočky CK či pracovník
prodejního místa obchodní sítě CK, kde si klient reklamované služby sjednal. Zákazník
při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a
předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět
reklamace průkazně skutkově doloží. Cestovní kancelář zákazníkovi doporučuje předložit
doklad o poskytnuté službě. Je-li uzavření SZ zprostředkováno jinou cestovní kanceláří
nebo cestovní agenturou, může zákazník reklamaci uplatnit u této zprostředkující
cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. Za zákazníka se pro účely reklamace
považuje každý účastník zájezdu uvedený v SZ. K uplatněné reklamaci musí být vždy
vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol - v němž musí být uvedeno, kdy
zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace
a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá zástupci cestovní

reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol
podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje,
aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s
jeho obsahem. Reklamační protokol je součástí reklamačního řízení. CK nebo jí pověřený
pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této doby
se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení
vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se cestovní kanceláře se
zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. V případech, kdy je reklamace posouzena jako
nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu
§ 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby
se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát

– oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, webové stránky: www.
adr.coi.cz. V případě, že si zákazník objednal (sjednal) služby CK on-line má zákazník právo
se obrátit pro řešení spotřebitelských sporů na „ONLINE DISPUTE RESOLUTION“ (dále jen
ODR) na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/

- Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž cestovní kancelář zákazníka ujistila, nebo které
zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí cestovní kancelář
nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li cestovní kancelář nápravu
ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám
a cestovní kancelář mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není
třeba, pokud cestovní kancelář odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá
náhrada vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné
vady zájezdu a nepřijme-li cestovní kancelář opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo
zákazník opatření z řádného důvodu odmítne, zajistí cestovní kancelář na své náklady
přepravu zákazníka na místo odjezdu popř. na jiné ujednané místo. Nelze-li pokračování
zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, vrátí
zákazníkovi rozdíl v ceně, zajistí-li pokračování s vyššími náklady, jdou tyto k tíži cestovní
kanceláře. Cestovní kancelář se odpovědnosti k náhradě škody, způsobené porušením
smluvní povinnosti zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
její vůli. Jak je výslovně ujednáno v SZ, umožňuje-li mezinárodní Smlouva, kterou je
Česká republika vázána, omezení náhrady škody, hradí cestovní kancelář škody vzniklé
porušením povinnosti ze Smlouvy o zájezdu jen do výše tohoto omezení. CK nenese
žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí
nesjednaných ve Smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na
místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody
a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného
krytí pojišťovny na základě pojistné Smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani
takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu
CK nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo z
části nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká
zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. CK se může odpovědnosti
za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit, prokáže-li, že tuto škodu
nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu v rámci zájezdu (Smlouvou
sjednaných služeb) a) zákazníkem, b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním
zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná,
nebo c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení
veškerého úsilí, které lze požadovat. V ostatním platí ustanovení obecně závazných
právních předpisů. Práva a povinnosti vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně
závaznými právními předpisy.

12. Další ujednání, důležitá upozornění pro zákazníky

- Všechny vzdálenosti uváděné v katalogu (na webových stránkách, nabídkových
listech apod.) jsou uváděny jako orientační hodnoty vyjadřující nejkratší možnou
vzdálenost mezi uváděnými body

- Ubytování na pokojích hotelů a apartmánů je možné podle běžných mezinárodních
zvyklostí, až na výjimky, v den příjezdu po 14. hodině, a v den odjezdu se pokoje musí
uvolnit, až na výjimky, do 8:30 hodiny.

- První a poslední den pobytu je vždy určen na ubytování, opuštění ubytování a
přepravu. Tyto dny nemohou být považovány za dny plnohodnotného rekreačního
pobytu. Pozdní příjezd autobusu apod. nemůže být považován za zkrácení dovolené
a nemůže být předmětem případné reklamace. V případech, které nemůže CK ovlivnit,
není možné vznést na tuto skutečnost reklamaci. Za začátek zájezdu se počítá okamžik,
kdy klient začne čerpat první zaplacenou službu, za konec zájezdu je považován okamžik
vyčerpání poslední zaplacené služby.

- Při rezervaci ubytování je zákazník plně zodpovědný za počet osob, které přihlásí k
obývání, bez ohledu na jejich věk. Upozorňujeme, že správa ubytovacího zařízení může
odmítnout nepřihlášené osoby ubytovat, bez nároku na jejich další reklamaci. Dětské
postýlky je nutno si vyžádat předem v CK.

- V ubytovacích kapacitách jsou obvykle pouze 2 lůžka pevná, ostatní lůžka (pokud jsou v
dané ubytovací kapacitě nabízena) mohou být poskytována ve formě přistýlky (rozkládací
lůžko, gauč, patrová postel a jiné). Za dvě přistýlky může být považován také rozkládací
gauč pro 2 osoby či patrová postel. Při uplatnění akce dítě zdarma a slevy pro děti (dětská
cena snížená oproti ceně dospělé osoby) může být vždy poskytnuta dítěti přistýlka.

- Pokud je uveden v popisu ubytování počet lůžek, má se za to, že manželské lůžko,
dvojlůžko (od šířky 139 cm a více) je považováno za dvě lůžka.

- Zákazník nemá nárok na vícelůžkový pokoj, než je počet platících zákazníků dle
objednávky – Smlouvy o zájezdu i v případě, že je na smlouvě o zájezdu uveden jiný
typ ubytování (např: při dvou cestujících a platících osobách může být poskytnut
dvoulůžkový pokoj i v případě, že bude v typologii ubytovacích zařízení uveden
čtyřlůžkový pokoj).

- stravování formou se považuje za identické, přesný popis stravy je uveden v katalogu
CK, na webových stránkách, v nabídkových listech apod.

- V zemích s odlišnými klimatickými podmínkami se může vyskytovat hmyz!
Nedoporučuje se ponechávat potraviny volně uložené v pokoji.

- kategorizace ubytovacích zařízení v zahraničí může mít odchylky od kategorizace v
našich podmínkách.

- Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového (event.
vícelůžkového) pokoje, musí být započítána přirážka k ceně jako za rezervaci
jednolůžkového pokoje, pokud se nenajde další účastník.

- CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého
počasí, příp. nesjízdnosti komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci, cestující

musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznější
zpoždění v úvahu. Přes veškeré úsilí není v některých případech možné ovlivnit technické
poruchy autokarů, které mohou mít za následek zpoždění. Pro případné řešení reklamace
je vždy směrodatný počet využitých nocí v objednané ubytovací kapacitě, případně
počet podaných polopenzí (snídaní, večeří, plných penzí apod.), které jsou zahrnuty v
ceně zájezdu. Pozdní příjezd do místa ubytování nezakládá právo zákazníka na slevu či
jinou kompenzaci, pokud bylo zákazníkovi poskytnuto ubytování alespoň na část noci
(která je započtena v počtu objednaných noclehů) a pokud bylo souhrnně poskytnuto
objednané množství stravy.

- Porucha klimatizace autokaru (její nefunkčnosti nebo omezená funkčnost) nezakládá
zákazníkovi právo na slevu / kompenzaci

- Poskytování některých doprovodných služeb (animační programy, používání
hotelových bazénů, nabídka fakultativních výletů) může být provozovatelem v některých
(obzvláště mimosezónních) obdobích omezena, což však nezakládá zákazníkům nárok
na jakoukoli náhradu.

- CK nenese odpovědnost za žádnou službu, která není speficikována na Smlouvě o
zájezdu, zejména za služby poskytované jinými subjekty, které si zákazník objednává v
průběhu pobytu (dovolené, zájezdu) a nejsou součástí ceny zájezdu. Fakultativní výlety
a jiné služby objednané zákazníkem jinak než na Smlouvě o zájezdu nejsou pořádány
a organizovány CK a CK nenese odpovědnost za kvalitu a rozsah služeb spojených s
takovými službami - fakultativními výlety, příplatky, půjčení kol, automobilů, pronájem
fitness, masáží apod., hrazenými třetím stranám (hotelu, místním CK, půjčovnám apod.).

- CK si vyhrazuje právo zrušit svoz v případě nedodržení minimálního počtu cestujících
(5 osob), v případě, že CK přistoupí ke zrušení svozu oznámí tuto skutečnost klientovi
(obvykle telefonicky) a nabídne nejbližší možné náhradní nástupní místo. Změna
nástupního místa není důvodem k odstoupení zákazníka od Smlouvy bez povinnosti
uhradit stornopoplatek dle bodu 5.

- pobytová taxa není v ceně pobytu (zájezdu),tato informace je vždy uvedena pod
cenovou tabulkou zájezdu (případně na webových stránkách apod.) a v pokynech
zasílaných zákazníkům před cestou

- CK neodpovídá za žádné předměty zapomenuté či ponechané klienty v ubytovacích
kapacitách, dopravních prostředcích apod. CK není povinna takové předměty přebírat
(od dopravců, ubytovatelů apod.), uchovávat je a zajišťovat předání zákazníkovi, pokud
tak učiní má CK právo vyžadovat přiměřenou odměnu za vynaložený čas zaměstnanců,
poštovné, dopravné apod.

- CK poskytne zákazníkovi pomoc v nesnázích, ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník
v nesnázích, nebo nelze-li v důlsedku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit
návrat zákazníka v souladu se Smlouvou.

13. Zpracování osobních údajů

- CK zpracovává osobní údaje subjektů údajů (zákazníků) v rozsahu: jméno, příjmení,
datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, místo trvalého pobytu, státní občanství,
telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, platební
instrukce, údaje o případných požadavcích na určitou formu stravy – diety v souladu se
článkem 6., odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu
těchto údajů.

- na webových stránkách CK, www.sbv.cz, je zde k dispozici veřejný dokument:
Informace o zpracování osobních údajů, poučení o právech v souvislosti s ochranou
osobních údajů, ve kterém jsou uvedeny detailně všechny relevantní informace o správci
údajů, základech pro zpracování osobních údajů, rozsahu zpracování osobních údajů,
účelu a době zpracování osobních údajů, poučení o právech subjektů údajů a kontakty
na spráce údajů, pro případný kontakt se subjektem údajů (poskytování informací o
zpracování, opravě, doplnění údajů, výmaz osobních údajů, žádost o omezení zpracování
osobních údajů, vznesení námitky proti zpracování osobních údajů apod).

- zákazník má možnost udělit doplňující souhlas se zpracováním osobních údajů
zaškrtnutím příslušné kolonky na Smlouvě o zájezdu, případně udělením souhlasu se
zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zákazník má také možnost udělit
souhlas se zpracováním osobních údajů ústně (například při pořizování fotografií v
průběhu zájezdu).

- zákazník má právo na přístup k osobním údajům, právno na opravu, výmaz, omezení
zpracování a na přenositelnost údajů od jednoho správce k druhému. V případě potřeby
může zákazník kontaktovat správce údajů poštou nebo emailem: sbv@sbv.cz

- pokud se zákazník domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s
ochranou jeho osobníchúdajů, má právo podat stížnost u některého dozorového orgánu.
Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOS).

14. Závěrečná ustanovení

- Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazuje CK více než
je uvedeno v písemné nabídce a v písemném programu zájezdu. V případě nejasností
před podpisem Smlouvy se obraťte na pracovníky prodeje CK, kteří Vám rádi poskytnou
vysvětlení.

- Tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahují na všechny zájezdy pořádané CK
včetně zájezdů, které CK organizuje ve spolupráci s partnerskými CK. Zákazník bere
na vědomí, že tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy,
potvrzuje, že se na těchto podmínkách dohodl a souhlasí s nimi a to i jménem všech
spolucestujících osob, které jej k uzavření této Smlouvy zmocnily.
Tyto všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 7. 2018.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře CK SBV s.r.o. jsou nedílnou součástí
Smlouvy o zájezdu / Závazné přihlášky. Prohlašuji, že jsem oprávněn za sebe i za osoby, za
které či ve prospěch kterých je Smlouva o zájezdu / závazná přihláška uzavírána souhlasit
s těmito výše uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami cestovní kanceláře CK SBV
s.r.o. což stvrzuji pospisem Smlouvy o zájezdu / závazné přihlášky.